Tájékoztatás gyermekétkeztetés személyi térítési díjának megállapításához

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a 431/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 2016. január 1-jétől módosította a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyatékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet gyermekétkeztetésre vonatkozó rendelkezéseit. Intézményünk az étkeztetési térítési díjkedvezmények (ingyenes/kedvezményes étkezés; szociális díjkedvezmény) igénybevételével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot.

 

Normatív kedvezmény (ingyenes/kedvezményes étkezés):

Bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén ingyenes étkezésre jogosult a gyermek, ha:

·        rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

·        tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

·        családjában három vagy több gyermeket nevelnek,

·        nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy

·        családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér (127.500 Ft) személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének a 130%-át (2017. évben 110.224 Ft).


A bölcsődei ellátás és az óvodai nevelés esetén az ingyenes étkezés megállapítása iránt nyilatkozatot kell benyújtani.

A kérelmezőnek egy nyilatkozatot kell benyújtania, amennyiben ugyanazon intézménybe járó gyermekei után azonos jogcímen igényli a normatív kedvezményt.

docNyilatkozat - gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén

docTájékoztató a nyilatkozat kitöltéséhez


A nyilatkozatban foglaltak alapján a gyermekétkeztetés normatív kedvezménye legkorábban 2015. szeptember 1-jétől vehető igénybe.

1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló:

1. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:

• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

• gyámhatóság által nevelésbe vették.

2. Kedvezményes étkezésre (50%-os étkezési térítési díjkedvezményre) jogosult, ha:

• családjában három vagy több gyermeket nevelnek, vagy

• tartósan beteg vagy fogyatékos.

1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló:

3. Ingyenes étkezésre jogosult, ha:

• gyámhatóság által nevelésbe vették, vagy

• utógondozói ellátásban részesül.

4. Kedvezményes étkezésre (50%-os étkezési térítési díjkedvezményre) jogosult, ha:

• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

• családjában három vagy több gyermeket nevelnek, vagy

• tartósan beteg vagy fogyatékos.

 

docKérelem a gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény megállapításához (Általános és Középiskola)Szociális díjkedvezményre jogosult az a kérelmező:

• akinek gondozásában élő gyermeke tiszaújvárosi állami fenntartású köznevelési intézményben étkezést vesz igénybe, valamint

tiszaújvárosi lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen lakóhelyén él, valamint

• akinek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelme nem haladja meg a 48.450 Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő szülő esetén az 54.150 Ft-ot.

Személyi térítési díj megállapítására vonatkozó kérelmet kell kitöltenie minden olyan kiskorú gyermek, tanuló törvényes képviselőjének, illetve 18. életévét betöltött fiatal felnőttnek, aki:

• a 2017/2018. nevelési/tanítási évben étkezést igényel bölcsődében, óvodában, általános iskolában, középiskolai kollégiumban, valamint középiskolai menzán és

• a kérelmező normatív, illetve egyéni rászorultság alapján kedvezményre nem jogosult.

Az 1-8. évfolyamon, illetve az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulónak, törvényes képviselőjének az ingyenes/kedvezményes étkezés, a szociális alapú gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény, valamint a személyi térítési díj megállapítása iránt kérelmet kell benyújtania, melyhez csatolni szükséges a kérelemben megjelölt igazolásokat.

A szükséges formanyomtatvány beszerezhető:

- a TIK élelmezési csoportjánál (3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 3.)

munkanapokon: hétfő, kedd és csütörtök 7.20 – 16.00-ig, szerdán 8.00 – 17.00-ig, pénteken 7.20 – 14.00-ig

- a nyomtatvány letölthető:

docKérelem a gyermekétkeztetés személyi térítési díjának megállapításához

docKedvezmény kérelem iskolai egyéni rászorultság esetén


A nyilatkozatok/kérelmek benyújtása folyamatos.

A nyilatkozatot/kérelmet az intézmény igazgatójának címezve kell benyújtani.

A nyialtkozatok/kérelmek benyújtása személyesen a Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központban (Kazinczy Ház, Kazinczy út 3. I.em. 73/3. iroda), valamint postai úton (3580 Tiszaújváros, Bethlen G. út 7.) lehetséges.